AO_LUA_HA_DONG__edited_ доклад по теме Образование

Доклад раскрывает тему "AO_LUA_HA_DONG__edited_".
Презентация поможет подготовится к предмету Образование, может быть полезна как ученикам и студентам, так и преподавателям.
Материал представлен на 15 страницах, оформлен в виде презентации, доступен для скачивания и просмотра онлайн.

Навигация по документу

Страница №1
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát. Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát. Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông.
Страница №2
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. 
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. 
  Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. 
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng.
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng.
Страница №3
Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn. 
Mà mùa Thu dài lắm ở chung quanh. 
  Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn. 
Mà mùa Thu dài lắm ở chung quanh.
Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn. Mà mùa Thu dài lắm ở chung quanh. Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn. Mà mùa Thu dài lắm ở chung quanh.
Страница №4
Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung. 
Bay vội vã vào trong hồn mở cửa.
  Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung. 
Bay vội vã vào trong hồn mở cửa.
Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung. Bay vội vã vào trong hồn mở cửa. Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung. Bay vội vã vào trong hồn mở cửa.
Страница №5
Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn nhớ 
Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu.
  Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn nhớ 
Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu.
Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn nhớ Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu. Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn nhớ Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu.
Страница №6
Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau? 
Để anh buồn tiếng thở buồn vọng lại .... 
  Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau? 
Để anh buồn tiếng thở buồn vọng lại ....
Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau? Để anh buồn tiếng thở buồn vọng lại .... Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau? Để anh buồn tiếng thở buồn vọng lại ....
Страница №7
Em ở đâu, hỡi mùa Thu tóc ngắn? 
Giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông.
  Em ở đâu, hỡi mùa Thu tóc ngắn? 
Giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông.
Em ở đâu, hỡi mùa Thu tóc ngắn? Giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông. Em ở đâu, hỡi mùa Thu tóc ngắn? Giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông.
Страница №8
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. 
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng.
  Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. 
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng.
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng.
Страница №9
Информация вложена в изображении слайда
Страница №10
Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn. 
Mà mùa Thu dài lắm ở chung quanh. 
  Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn. 
Mà mùa Thu dài lắm ở chung quanh.
Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn. Mà mùa Thu dài lắm ở chung quanh. Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn. Mà mùa Thu dài lắm ở chung quanh.
Страница №11
Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung. 
Bay vội vã vào trong hồn mở cửa.
  Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung. 
Bay vội vã vào trong hồn mở cửa.
Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung. Bay vội vã vào trong hồn mở cửa. Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung. Bay vội vã vào trong hồn mở cửa.
Страница №12
Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn nhớ, 
Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu.
  Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn nhớ, 
Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu.
Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn nhớ, Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu. Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn nhớ, Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu.
Страница №13
Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau? 
Để anh buồn tiếng thở buồn vọng lại .... 
  Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau? 
Để anh buồn tiếng thở buồn vọng lại ....
Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau? Để anh buồn tiếng thở buồn vọng lại .... Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau? Để anh buồn tiếng thở buồn vọng lại ....
Страница №14
Em ở đâu, hỡi mùa Thu tóc ngắn? 
Giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông.
  Em ở đâu, hỡi mùa Thu tóc ngắn? 
Giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông.
Em ở đâu, hỡi mùa Thu tóc ngắn? Giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông. Em ở đâu, hỡi mùa Thu tóc ngắn? Giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông.
Страница №15
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. 
...Anh vẫn yêu màu áo ấy em ơi.
  Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. 
...Anh vẫn yêu màu áo ấy em ơi.
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. ...Anh vẫn yêu màu áo ấy em ơi. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. ...Anh vẫn yêu màu áo ấy em ơi.