Ефект на стаклената градина животот на планетата Зем а е можен поради природниот ефект на стаклена градина Природното по авува е доклад по теме Путешествия

Доклад раскрывает тему "Ефект на стаклената градина животот на планетата Зем а е можен поради природниот ефект на стаклена градина Природното по авува е".
Презентация поможет подготовится к предмету Путешествия, может быть полезна как ученикам и студентам, так и преподавателям.
Материал представлен на 15 страницах, оформлен в виде презентации, доступен для скачивания и просмотра онлайн.

Навигация по документу

Страница №1
Страница №2
Ефект на стаклената градина

животот на планетата Земја е можен поради природниот ефект на стаклена градина. Природното појавување на гасовите кои го предизвикуваат ефектот на стаклена градина (стакленички гасови), пред сe водена пареа (H2O), јаглерод диоксид (СО2), како и метан (CH4), азотен оксид (N2O) и тропосферски озон (О3), овозможува сончевата енергија да дојде до земјината површина како видлива светлина, за потоа да биде заробена од атмосферата како инфрацрвена топлина.
Ефект на стаклената градина животот на планетата Земја е можен поради природниот ефект на стаклена градина. Природното појавување на гасовите кои го предизвикуваат ефектот на стаклена градина (стакленички гасови), пред сe водена пареа (H2O), јаглерод диоксид (СО2), како и метан (CH4), азотен оксид (N2O) и тропосферски озон (О3), овозможува сончевата енергија да дојде до земјината површина како видлива светлина, за потоа да биде заробена од атмосферата како инфрацрвена топлина.
Страница №3
Ефектот на стаклена градина, кој во минатото беше благослов за Земјата, се чини дека во последното столетие се претвора во сериозна закана, засилен од човечките активности. Со индустријализација, емисијата на стакленички гасови од согорување на фосилни горива, сечење на шуми и чистење на земјиште за употреба во земјоделството, постојано се зголемува. 
Ефектот на стаклена градина, кој во минатото беше благослов за Земјата, се чини дека во последното столетие се претвора во сериозна закана, засилен од човечките активности. Со индустријализација, емисијата на стакленички гасови од согорување на фосилни горива, сечење на шуми и чистење на земјиште за употреба во земјоделството, постојано се зголемува.
Ефектот на стаклена градина, кој во минатото беше благослов за Земјата, се чини дека во последното столетие се претвора во сериозна закана, засилен од човечките активности. Со индустријализација, емисијата на стакленички гасови од согорување на фосилни горива, сечење на шуми и чистење на земјиште за употреба во земјоделството, постојано се зголемува. Ефектот на стаклена градина, кој во минатото беше благослов за Земјата, се чини дека во последното столетие се претвора во сериозна закана, засилен од човечките активности. Со индустријализација, емисијата на стакленички гасови од согорување на фосилни горива, сечење на шуми и чистење на земјиште за употреба во земјоделството, постојано се зголемува.
Страница №4
Во последните 100 години стакленичките гасови се емитираа во атмосферата побрзо од колку што природните процеси можеа да ги отстранат. Дополнително, емитирани се нови синтетички гасови како што се хлорофлуоројаглероди и халони (CFC) и утврдено е дека и тие го поддржуваат ефектот на стаклената градина. 
Во последните 100 години стакленичките гасови се емитираа во атмосферата побрзо од колку што природните процеси можеа да ги отстранат. Дополнително, емитирани се нови синтетички гасови како што се хлорофлуоројаглероди и халони (CFC) и утврдено е дека и тие го поддржуваат ефектот на стаклената градина.
Во последните 100 години стакленичките гасови се емитираа во атмосферата побрзо од колку што природните процеси можеа да ги отстранат. Дополнително, емитирани се нови синтетички гасови како што се хлорофлуоројаглероди и халони (CFC) и утврдено е дека и тие го поддржуваат ефектот на стаклената градина. Во последните 100 години стакленичките гасови се емитираа во атмосферата побрзо од колку што природните процеси можеа да ги отстранат. Дополнително, емитирани се нови синтетички гасови како што се хлорофлуоројаглероди и халони (CFC) и утврдено е дека и тие го поддржуваат ефектот на стаклената градина.
Страница №5
Информация вложена в изображении слайда
Страница №6
Непријатности од глобалното затоплување
Метанот кој бега: како што се затоплува Арктикот, големи количини на метан кој е сега замрзнат под океанот И земјата може да се ослободи И премине во воздухот. Поради неговите својства може да се очекува И побрзо затоплување на Земјата.
Непријатности од глобалното затоплување Метанот кој бега: како што се затоплува Арктикот, големи количини на метан кој е сега замрзнат под океанот И земјата може да се ослободи И премине во воздухот. Поради неговите својства може да се очекува И побрзо затоплување на Земјата.
Страница №7
Информация вложена в изображении слайда
Страница №8
Рапидно зголемување на нивото на морето: дел од западно Антарктичкиот леден блок се наоѓа на самата површина на морето. Како се затоплуваат морињата лесно може да се случИ да дојде до дестабилизација на мразот , тој да се скрши , а потоа и да се стопи.Како резултат на тоа во наредните 300 години нивоте на морето побрзо ќе рсте од очекуваното. 
Рапидно зголемување на нивото на морето: дел од западно Антарктичкиот леден блок се наоѓа на самата површина на морето. Како се затоплуваат морињата лесно може да се случИ да дојде до дестабилизација на мразот , тој да се скрши , а потоа и да се стопи.Како резултат на тоа во наредните 300 години нивоте на морето побрзо ќе рсте од очекуваното.
Рапидно зголемување на нивото на морето: дел од западно Антарктичкиот леден блок се наоѓа на самата површина на морето. Како се затоплуваат морињата лесно може да се случИ да дојде до дестабилизација на мразот , тој да се скрши , а потоа и да се стопи.Како резултат на тоа во наредните 300 години нивоте на морето побрзо ќе рсте од очекуваното. Рапидно зголемување на нивото на морето: дел од западно Антарктичкиот леден блок се наоѓа на самата површина на морето. Како се затоплуваат морињата лесно може да се случИ да дојде до дестабилизација на мразот , тој да се скрши , а потоа и да се стопи.Како резултат на тоа во наредните 300 години нивоте на морето побрзо ќе рсте од очекуваното.
Страница №9
Информация вложена в изображении слайда
Страница №10
Промена на правецот : како резултат на претходно кажаното може да дојде до промена на правецот на морските И океанските струи. Нивните патеки ја одредуваат дистрибуцијата на оканските темп, И хранливи материи кои го овозможуваат животот во морето. Ако се промени нивниот правец целокупниот воден еко-систем ќе се наруши. 
Промена на правецот : како резултат на претходно кажаното може да дојде до промена на правецот на морските И океанските струи. Нивните патеки ја одредуваат дистрибуцијата на оканските темп, И хранливи материи кои го овозможуваат животот во морето. Ако се промени нивниот правец целокупниот воден еко-систем ќе се наруши.
Промена на правецот : како резултат на претходно кажаното може да дојде до промена на правецот на морските И океанските струи. Нивните патеки ја одредуваат дистрибуцијата на оканските темп, И хранливи материи кои го овозможуваат животот во морето. Ако се промени нивниот правец целокупниот воден еко-систем ќе се наруши. Промена на правецот : како резултат на претходно кажаното може да дојде до промена на правецот на морските И океанските струи. Нивните патеки ја одредуваат дистрибуцијата на оканските темп, И хранливи материи кои го овозможуваат животот во морето. Ако се промени нивниот правец целокупниот воден еко-систем ќе се наруши.
Страница №11
Глобалното Затоплување влијае на човековото здравје н аразлични начини. Иако е тешко да се предвидат вистинските ефекти , научниците веќе ги разгледуваат можностите. 
Глобалното Затоплување влијае на човековото здравје н аразлични начини. Иако е тешко да се предвидат вистинските ефекти , научниците веќе ги разгледуваат можностите.
Глобалното Затоплување влијае на човековото здравје н аразлични начини. Иако е тешко да се предвидат вистинските ефекти , научниците веќе ги разгледуваат можностите. Глобалното Затоплување влијае на човековото здравје н аразлични начини. Иако е тешко да се предвидат вистинските ефекти , научниците веќе ги разгледуваат можностите.
Страница №12
Топлотни бранови:Луѓето почесто би пателе од топлотни удари, и да умираат од срцеви напади или од други заболувања предизвикани од топлин ата. Во некои региони темп. Може да достигне високи вредности со што би се јавиле миграции на населението од тие области. 
Топлотни бранови:Луѓето почесто би пателе од топлотни удари, и да умираат од срцеви напади или од други заболувања предизвикани од топлин ата. Во некои региони темп. Може да достигне високи вредности со што би се јавиле миграции на населението од тие области.
Топлотни бранови:Луѓето почесто би пателе од топлотни удари, и да умираат од срцеви напади или од други заболувања предизвикани од топлин ата. Во некои региони темп. Може да достигне високи вредности со што би се јавиле миграции на населението од тие области. Топлотни бранови:Луѓето почесто би пателе од топлотни удари, и да умираат од срцеви напади или од други заболувања предизвикани од топлин ата. Во некои региони темп. Може да достигне високи вредности со што би се јавиле миграции на населението од тие области.
Страница №13
Како да се реши проблемот 
со глобалното затоплување
Што можеш ТИ да направиш:
1.Секогаш кога е можно пешачи , вози велосипед или користи го јавниот превоз.
2.Кога ќе купуваш автомобил избери таков кој нема многу да троши.
3.Ако има и клима уред, провери дека е рециклирана течноста за ладење секогаш кога го сервисираш.
4.Редуцирај ги непотребните работи: купувај минимално запакувани добра,повеќе користи продукти кои се рециклираат во однос на оние со еднократна употреба.
5.Користи ја машината за перење кога е наполнета , а не полупразна - така ќе заштедиш повеќе енергија.
6.При миење на садовите користи ладна или топла вода , а не жешка.
7.При греење водата не ја загревај над 70 степни.
8.Посади дрвја во близина на твојот дом, ако живааш во област со топла клима ѕидовите нека се во светли бои , а ако живееш во студена област сидовите нек а се во темни бои.
9.Ако ги заменуваш ел.уреди земи такви кои се енергетски најефективни.
Како да се реши проблемот со глобалното затоплување Што можеш ТИ да направиш: 1.Секогаш кога е можно пешачи , вози велосипед или користи го јавниот превоз. 2.Кога ќе купуваш автомобил избери таков кој нема многу да троши. 3.Ако има и клима уред, провери дека е рециклирана течноста за ладење секогаш кога го сервисираш. 4.Редуцирај ги непотребните работи: купувај минимално запакувани добра,повеќе користи продукти кои се рециклираат во однос на оние со еднократна употреба. 5.Користи ја машината за перење кога е наполнета , а не полупразна - така ќе заштедиш повеќе енергија. 6.При миење на садовите користи ладна или топла вода , а не жешка. 7.При греење водата не ја загревај над 70 степни. 8.Посади дрвја во близина на твојот дом, ако живааш во област со топла клима ѕидовите нека се во светли бои , а ако живееш во студена област сидовите нек а се во темни бои. 9.Ако ги заменуваш ел.уреди земи такви кои се енергетски најефективни.
Страница №14
Што може владата да направи:
1.Пошумување
2.масовен транспорт
3.поставување на стандарди за чистотата на воздухот
Што може да се направи во бизнисот:
1.Да се инвестира во енергетски ефикасно флуоресцентно осветлување
2.Да се градат или реновираат канелариите користејќи ен. Ефикасни материјали.соодветна изолација и соларне енергиај за затоплување и осветлување.
3.Да се садат дрвја за да се неутрализираат гасовите на стаклената градина кои ги ослободува компанијата.
4,да се инвестира во ех. Ефикасни мануфактурни процеси и опрема и дасе користат рециклирани материјали. 
Што може владата да направи:
1.Пошумување
2.масовен транспорт
3.поставување на стандарди за чистотата на воздухот
Што може да се направи во бизнисот:
1.Да се инвестира во енергетски ефикасно флуоресцентно осветлување
2.Да се градат или реновираат канелариите користејќи ен. Ефикасни материјали.соодветна изолација и соларне енергиај за затоплување и осветлување.
3.Да се садат дрвја за да се неутрализираат гасовите на стаклената градина кои ги ослободува компанијата.
4,да се инвестира во ех. Ефикасни мануфактурни процеси и опрема и дасе користат рециклирани материјали.
Што може владата да направи: 1.Пошумување 2.масовен транспорт 3.поставување на стандарди за чистотата на воздухот Што може да се направи во бизнисот: 1.Да се инвестира во енергетски ефикасно флуоресцентно осветлување 2.Да се градат или реновираат канелариите користејќи ен. Ефикасни материјали.соодветна изолација и соларне енергиај за затоплување и осветлување. 3.Да се садат дрвја за да се неутрализираат гасовите на стаклената градина кои ги ослободува компанијата. 4,да се инвестира во ех. Ефикасни мануфактурни процеси и опрема и дасе користат рециклирани материјали. Што може владата да направи: 1.Пошумување 2.масовен транспорт 3.поставување на стандарди за чистотата на воздухот Што може да се направи во бизнисот: 1.Да се инвестира во енергетски ефикасно флуоресцентно осветлување 2.Да се градат или реновираат канелариите користејќи ен. Ефикасни материјали.соодветна изолација и соларне енергиај за затоплување и осветлување. 3.Да се садат дрвја за да се неутрализираат гасовите на стаклената градина кои ги ослободува компанијата. 4,да се инвестира во ех. Ефикасни мануфактурни процеси и опрема и дасе користат рециклирани материјали.
Страница №15
Информация вложена в изображении слайда