diş hekimliği pedo презентация - доклад по теме Здоровье и Медицина

 • ÇOCUK DİŞHEKİMLİĞİNDE İLAÇ KULLANIMI
 • Neden ?
Ağrı
Enfeksiyon
 • AĞRININ ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Çocuğun ve ailesinin yaşadığı anksiyeteyi arttırır.
Muayene ve diğer işlemlerinin zor yapılmasına yol açar.
Çocukta stres aktivasyonuna neden olur.
 • Ağrı tedavisi planlanırken;

Ağrının tipi
Yeri
Şiddeti
Neden olan hastalığın özellikleri
Hastanın yaşı
Fiziki durumu
Tıbbi olanaklar 
             göz önünde bulundurulur.
 • ÇOCUKTA ANALJEZİK KULLANIMI
Hastanın sorunu dikkatle tanımlanmalı
Analjezik gerekliliği belirlenmeli
Farklı seçenekler içinden etkinliği kanıtlanmış
Yan etkileri açısından güvenilir
Kolay uygulanabilecek
Tedavi maliyeti düşük
İlaç dozu çocuğun kilosuna göre ayarlanmalı
 • ANALJEZİK İLAÇLAR
Hem periferal hem de santral etki eden türleri bulunmaktadır.             
Narkotik analjezikler SSS’ne etki ederken, narkotik olmayan analjezikler sinir sonlarında periferik olarak etki gösterirler. 
Dişlerden kaynaklanan ağrıların büyük bölümü narkotik olmayan analjeziklerle (parasetamol, asetil salisilik asit, ibuprofen) dindirilebilmektedir.
 • ANALJEZİK İLAÇ
Çoğu antienflamatuar etkiye sahip olduğu için, iltihabın 4 ana belirtisi olan 
ağrı, 
şişlik, 
kızarıklık
sıcaklık artışı 
             gibi lokal olayları giderirler. 
  Bunlar; asetominofen, aspirin ve non-steroid antienflamatuardır.
 • Parasetamol (Asetaminofen)
En sık kullanılan analjeziklerdir
Analjezik ve antipiretik 
Analjezik etkinliği 4-6 saat 
	Önerilen doz:
	10-15 mg/kg ve 4X1 şeklinde olmalıdır.
  (Tylol, Minoset, Calpol, Tamol)
 • Asetilsalisilik asit
Analjezik
Antipiretik
Antienflamatuar
Şiddetli iltihabi durumlar (romatoid artrit) haricinde çocuklarda ağrı kontrolünde kullanımı gittikçe azalmaktadır. 
	
Önerilen doz 10-15 mg/kg, 
4 saatlik aralıklarla
 • Reye sendromu
SSS disfonksiyonu
Hepatik yetmezlik
Viral hastalıklarda kullanımı!!!
        (Kızamık, suçiçeği, influenza)
           KONTRENDİKE!!
 • Nonsteroid Antienflamatuar Analjezikler
Analjezik, antipiretik, antienflamatuar
Analjezik ve antienflamatuar etkinlikleri aspirinden çok yüksek
Minör cerrahi uygulamaları veya travma sonrasında görülen akut ağrılarda etkili
		5-10 mg/kg/doz
		6-8 saat ara ile tekrarlanabilir

  (Ibufen, Naproxen, Pedifen).
 • PEDODONTİDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI
 • Antibiyotiklerin Kullanım Endikasyonları
Abse formasyonu (Sistemik duruma bağlı)
Orofasiyal ve dentoalveoler yaralanmalar
Akut dental enfeksiyonlar
İyileşmeyen yaralar
Profilaktik amaçlı
 • ANTİBİYOTİKLER
Penisilinler
Makrolidler
Linkozamidler
Sefalosporinler
Tetrasiklinler
 • PENİSİLİNLER
Pen G; Gram (+) organizmalara ve selektif gram (-) koklara etkilidir. Benzil Penisilin G ve Benzatin Penisilin G formları vardır.
Her iki Pensilin G de stabil olmayan asit halindedir ve mide asitlerine dayanıklı olmadıkları için oral yolla kullanılamazlar ve IV veya IM olarak enjekte edilirler. 
 			(Devapen, Penadur)
 • Pen V; Hafif seyreden boğaz, solunum yolu ve yumuşak doku enfeksiyonlarında kullanılır. Ağır sistemik enfeksiyonlarda tercih edilmez. 
	Çocuklarda; 25-50 mg/kg/gün ve 
		3-4 eşit dozda 
			(Penos, Cliacil)
 •  Ampisilinler; Etki alanı Pen G ve V’den daha geniştir. 
Ağız  yoluyla verildikten 1-2 saat sonra en yüksek serum 
seviyesine ulaşır, doz 6 saat arayla yenilenmelidir.  
  
  Günlük doz: 
   Çocuklarda 30-50 mg/kg , 4x1 (Alfasilin, Ampisina)
Örn:Alfasilin 125-250 mg/5 ml süspansiyon
           250-500 mg kapsül
           250-500-1000 mg flakon
 •  Amoksisilinler; Ampisilinlerle aynı spektruma sahiptir, ancak oral yolla daha iyi absorbe olduğu için aynı dozda, ampisillinin iki katına eşdeğer kan düzeyine ulaşır (Alfoxil, Remoxil). 
  
      Günlük doz çocuklarda 20-40 mg/kg
Örn: Alfoxil, 3x1; 125-250 mg/5 ml süspansiyon
                250-500-1000 mg flakon
                500-1000 mg tablet
 • Penisilin ile beta-laktamaz inhibitörü kombinasyonları 

Bazı bakterilerde bulunan betalaktamaz enzimleri penisilinin beta-laktam halkasını parçalayarak penisilinlerin etkinliğini önlemektedir. 
Betalaktamaz enzimlerini inhibe etmek için iki betalaktamaz inhibitörü, ampisillin ve amoksisilinlerle kombine edilmiştir.
 • Ampisillin + sulbaktam
   (Alfasid, Duocid, Sulcid)
  Günlük oral doz: 25-50 mg/kg 2x1; 
               150 mg/kg IV/IM
  Örn: Duocid  250 mg süspansiyon 
             375-750 mg tablet 
            250-500-1000 mg flakon
 • Amoksisillin + potasyum klavulanat
(Augmentin, Klamoks, Amoklavin)
 
Günlük oral doz 25-50 mg/kg, 2-3x1
 Örn: Augmentin BID 200-400 mg süspansiyon 
              625-1000 mg tablet
              1.200.000 mg flakon 
Oral  2-6 yaş arası  200 mg susp 2x1
     7-11 yaş arası 400 mg susp 2x1
 • MAKROLİDLER
Toksisiteleri düşük 
Alt-üst solunum yolu enfeksiyonlarında etkinlikleri yüksek 
Birçok enfeksiyonda direnç gelişme riski yoktur.
  (eritromisin, klaritromisin, azitromisin)
 • Eritromisin;
Penisilin alerjisi 
Antimikrobiyal spektrumu penisilin kadar geniş
En büyük dezavantajı bakteriostatik olması. 
Oral dozu 30-50 mg/kg/gün, 3-4X1
Örn: Erythrocin; 100 mg/5 ml süspansiyon
               200 mg granül
               500 mg tablet
 • Klaritromisin;
Spektrumu eritromisine benzer, ancak serum düzeyi daha yüksek
Yan etkileri eritromisinden düşüktür. Faranjit, kronik bronşit, sinuzit ve pnömoni tedavisinde tercih edilir.
Günlük oral doz 7,5 mg/kg, 2X1

  Örn: Klacid; 125-250 mg süspansiyon
            250-500 mg tablet
            500 mg flakon.
 • Azitromisin;
Antibakteriyel spektrumu eritromisine benzer. 
Dokularda uzun süre plazmadakinden yüksek konsantrasyonda kalır. Bu nedenle toplam 3 gün kullanılır. 

Günlük oral doz 10mg/kg, 1X1

  Örn: Zitromax; 200 mg süspansiyon
              250 mg kapsül
              500 mg tablet
 • LİNKOZAMİDLER
Antibakteriyel spektrumu eritromisine benzer 
Kemik dokusuna iyi nüfuz ettiklerinden kemiğe yayılan enfeksiyonlarda kullanılması uygundur. 
  (Klindamisin; Clin, Klindan, Cleocil)
  (Linkomisin; Lincocin, Linosin, Linkosol)
 • SEFALOSPORİNLER
Penisilinlerle kimyasal benzerlikleri olan bakterisidal bir antibiyotik türüdür. 
Geniş spektrumludur.
Penisilinaza dirençlidir. 
4 jenerasyona ayrılırlar.
 • 1.kuşak; Penisilinlerden üstün degildir. Pahalı olduğundan tercih edilmemektedir. 
Stafilakok tipi enfeksiyonlarından korunmak amacı ile cerrahi profilakside kullanılır.
Çocuklarda; 25-50mg/kg/gün 4 eşit dozda 
Örn: CEFRADUR; 250mg/5ml süspansiyon
 • 2.kuşak; Penisilinlerden daha geniş spektrumludur.Şiddetli yaygın enfeksiyonlarda kullanılır. 
2.kuşak; Penisilinlerden daha geniş spektrumludur.Şiddetli yaygın enfeksiyonlarda kullanılır. 
Sinüzit varlığında, maxillofasial kırıklarda ve loj abselerinde kullanılır.
Çocuklarda;
20-40mg/kg/gün 2-3 eşit doz

Örn:SEROZİL 250mg/5ml
 • 3. ve 4. kuşak sefalosporinlerin dişhekimliğinde kullanım endikasyonu yoktur.
Ağır hastane enfeksiyonlarının tedavisinde etkilidirler.
 • TETRASİKLİNLER
En geniş spektrumlu 
Dental enfeksiyonların çoğu tetrasiklinlere dirençli 
Kemiğe penetrasyonları iyi, Ca ile birleşerek inaktive olur.
Gebelerde, süt verenlerde ve 8 yaşın altındaki çocuklarda kullanımları kontrendikedir.
 • Çocuklarda antibiyotik kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken bazı özellikler
Dental orijinli enfeksiyonların çoğunda      ilk seçenek      penisilin
Penisilin alerjisi varsa     eritromisin
Toksisitesi en az olan ilaç tercih edilmelidir.
Bakterisidal antibiyotikler bakteriostatik olanlara tercih edilmelidir. 
8 yaşın altındaki çocuklarda dişlerde renklenme riski nedeniyle tetrasiklinler tercih edilmemelidir.
 • Dental enfeksiyonların tedavisinde 5-7 günlük bir süre yeterli olmaktadır. 
Küçük çocuklarda yaş, vücut ağırlığı veya vücut yüzey alanı ilacın etkinliğinde değişiklik yaratabileceği için doz ayarlaması dikkatle yapılmalıdır.
Antibiyotiklerin çoğu renal yolla atıldığından böbrek hastalığı olan çocuklarda doz dikkatle ayarlanmalıdır.
İlaçların kendi milimetrik ölçekleri kullanılmalıdır
 • Çocuklardaki ateş, kusma ve diareye bağlı olarak sıvı kaybı ilacın kandaki konsantrasyonunun artmasına neden olabilir.
Çocuklarda tercih edilen şurup formları en az % 75 şeker içerir, yatmadan önce alındığında çürük gelişimi açısından risklidir.
 Çocuklarda oral süspansiyonlar tercih edilmelidir. Ağrılı IM ve IV uygulamalardan kaçınılmalıdır.
Gerekli durumlarda antibiyotikler, antibiyogram sonucuna göre seçilmelidir.
 • Antibiyogram gereken bazı durumlar;
Hızlı ilerleyen enfeksiyonlar
Postoperatif iltihap
Nüks eden veya riski olan iltihaplar
Osteomyelit
Antibiyotik tedavisine negatif yanıt veren olgular
Düşük vücut savunması olan olgular
 • VAKA I
5 yaşındaki kız hastada akut periapikal abse nedeniyle yüzde şişlik, ağrı, trismus 
Kilo: 20kg
  Rp:
I: Augmentin BID 400/57 fort süspansiyon                   2x1
II: Calpol 120 mg/5ml ağrı varlığında günde   en çok 3x1
 • VAKA II
18 aylık kız bebek
Düşme sonucu 51-52 nolu dişler avülse
10 kilo
 • VAKA III
9 yaşında kız konjenital kalp yetmezliği hastası
Profilaksi, altında dental tedavileri yapılacaktır.
25 kilo
Penisilin alerjisi var.
Если вам понравился материл вы можете разместить его у вас на сайте.
Открыть доклад
Скачать
Вашему вниманию предлагается презентация по теме diş hekimliği pedo. Данны материал содержит 44 слайдов. Вы можете использовать его для подготовки к уроку Здоровье и Медицина. Он будет полезен как ученикам и студентам, так и преподавателям школ и вузов. Вы можете просмотреть презентацию прямо у нас на сайте или скачать к себе. Все материалы абсолютно бесплатны. Если материал Вам понравились и был полезен – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте сайт в закладки в своем браузере.

ÇOCUK DİŞHEKİMLİĞİNDE İLAÇ KULLANIMI

Neden ? Ağrı Enfeksiyon

AĞRININ ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Çocuğun ve ailesinin yaşadığı anksiyeteyi arttırır. Muayene ve diğer işlemlerinin zor yapılmasına yol açar. Çocukta stres aktivasyonuna neden olur.

Ağrı tedavisi planlanırken; Ağrının tipi Yeri Şiddeti Neden olan hastalığın özellikleri Hastanın yaşı Fiziki durumu Tıbbi olanaklar göz önünde bulundurulur.

ÇOCUKTA ANALJEZİK KULLANIMI Hastanın sorunu dikkatle tanımlanmalı Analjezik gerekliliği belirlenmeli Farklı seçenekler içinden etkinliği kanıtlanmış Yan etkileri açısından güvenilir Kolay uygulanabilecek Tedavi maliyeti düşük İlaç dozu çocuğun kilosuna göre ayarlanmalı

ANALJEZİK İLAÇLAR Hem periferal hem de santral etki eden türleri bulunmaktadır. Narkotik analjezikler SSS’ne etki ederken, narkotik olmayan analjezikler sinir sonlarında periferik olarak etki gösterirler. Dişlerden kaynaklanan ağrıların büyük bölümü narkotik olmayan analjeziklerle (parasetamol, asetil salisilik asit, ibuprofen) dindirilebilmektedir.

ANALJEZİK İLAÇ Çoğu antienflamatuar etkiye sahip olduğu için, iltihabın 4 ana belirtisi olan ağrı, şişlik, kızarıklık sıcaklık artışı gibi lokal olayları giderirler. Bunlar; asetominofen, aspirin ve non-steroid antienflamatuardır.

Parasetamol (Asetaminofen) En sık kullanılan analjeziklerdir Analjezik ve antipiretik Analjezik etkinliği 4-6 saat Önerilen doz: 10-15 mg/kg ve 4X1 şeklinde olmalıdır. (Tylol, Minoset, Calpol, Tamol)

Asetilsalisilik asit Analjezik Antipiretik Antienflamatuar Şiddetli iltihabi durumlar (romatoid artrit) haricinde çocuklarda ağrı kontrolünde kullanımı gittikçe azalmaktadır. Önerilen doz 10-15 mg/kg, 4 saatlik aralıklarla

Reye sendromu SSS disfonksiyonu Hepatik yetmezlik Viral hastalıklarda kullanımı!!! (Kızamık, suçiçeği, influenza) KONTRENDİKE!!

Nonsteroid Antienflamatuar Analjezikler Analjezik, antipiretik, antienflamatuar Analjezik ve antienflamatuar etkinlikleri aspirinden çok yüksek Minör cerrahi uygulamaları veya travma sonrasında görülen akut ağrılarda etkili 5-10 mg/kg/doz 6-8 saat ara ile tekrarlanabilir (Ibufen, Naproxen, Pedifen).

PEDODONTİDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI

Antibiyotiklerin Kullanım Endikasyonları Abse formasyonu (Sistemik duruma bağlı) Orofasiyal ve dentoalveoler yaralanmalar Akut dental enfeksiyonlar İyileşmeyen yaralar Profilaktik amaçlı

ANTİBİYOTİKLER Penisilinler Makrolidler Linkozamidler Sefalosporinler Tetrasiklinler

PENİSİLİNLER Pen G; Gram (+) organizmalara ve selektif gram (-) koklara etkilidir. Benzil Penisilin G ve Benzatin Penisilin G formları vardır. Her iki Pensilin G de stabil olmayan asit halindedir ve mide asitlerine dayanıklı olmadıkları için oral yolla kullanılamazlar ve IV veya IM olarak enjekte edilirler. (Devapen, Penadur)

Pen V; Hafif seyreden boğaz, solunum yolu ve yumuşak doku enfeksiyonlarında kullanılır. Ağır sistemik enfeksiyonlarda tercih edilmez. Çocuklarda; 25-50 mg/kg/gün ve 3-4 eşit dozda (Penos, Cliacil)

 Ampisilinler; Etki alanı Pen G ve V’den daha geniştir. Ağız yoluyla verildikten 1-2 saat sonra en yüksek serum seviyesine ulaşır, doz 6 saat arayla yenilenmelidir. Günlük doz: Çocuklarda 30-50 mg/kg , 4x1 (Alfasilin, Ampisina) Örn:Alfasilin 125-250 mg/5 ml süspansiyon 250-500 mg kapsül 250-500-1000 mg flakon

 Amoksisilinler; Ampisilinlerle aynı spektruma sahiptir, ancak oral yolla daha iyi absorbe olduğu için aynı dozda, ampisillinin iki katına eşdeğer kan düzeyine ulaşır (Alfoxil, Remoxil). Günlük doz çocuklarda 20-40 mg/kg Örn: Alfoxil, 3x1; 125-250 mg/5 ml süspansiyon 250-500-1000 mg flakon 500-1000 mg tablet

Penisilin ile beta-laktamaz inhibitörü kombinasyonları Bazı bakterilerde bulunan betalaktamaz enzimleri penisilinin beta-laktam halkasını parçalayarak penisilinlerin etkinliğini önlemektedir. Betalaktamaz enzimlerini inhibe etmek için iki betalaktamaz inhibitörü, ampisillin ve amoksisilinlerle kombine edilmiştir.

Ampisillin + sulbaktam (Alfasid, Duocid, Sulcid) Günlük oral doz: 25-50 mg/kg 2x1; 150 mg/kg IV/IM Örn: Duocid 250 mg süspansiyon 375-750 mg tablet 250-500-1000 mg flakon

Amoksisillin + potasyum klavulanat (Augmentin, Klamoks, Amoklavin) Günlük oral doz 25-50 mg/kg, 2-3x1 Örn: Augmentin BID 200-400 mg süspansiyon 625-1000 mg tablet 1.200.000 mg flakon Oral 2-6 yaş arası 200 mg susp 2x1 7-11 yaş arası 400 mg susp 2x1

MAKROLİDLER Toksisiteleri düşük Alt-üst solunum yolu enfeksiyonlarında etkinlikleri yüksek Birçok enfeksiyonda direnç gelişme riski yoktur. (eritromisin, klaritromisin, azitromisin)

Eritromisin; Penisilin alerjisi  Antimikrobiyal spektrumu penisilin kadar geniş En büyük dezavantajı bakteriostatik olması. Oral dozu 30-50 mg/kg/gün, 3-4X1 Örn: Erythrocin; 100 mg/5 ml süspansiyon 200 mg granül 500 mg tablet

Klaritromisin; Spektrumu eritromisine benzer, ancak serum düzeyi daha yüksek Yan etkileri eritromisinden düşüktür. Faranjit, kronik bronşit, sinuzit ve pnömoni tedavisinde tercih edilir. Günlük oral doz 7,5 mg/kg, 2X1 Örn: Klacid; 125-250 mg süspansiyon 250-500 mg tablet 500 mg flakon.

Azitromisin; Antibakteriyel spektrumu eritromisine benzer. Dokularda uzun süre plazmadakinden yüksek konsantrasyonda kalır. Bu nedenle toplam 3 gün kullanılır. Günlük oral doz 10mg/kg, 1X1 Örn: Zitromax; 200 mg süspansiyon 250 mg kapsül 500 mg tablet

LİNKOZAMİDLER Antibakteriyel spektrumu eritromisine benzer Kemik dokusuna iyi nüfuz ettiklerinden kemiğe yayılan enfeksiyonlarda kullanılması uygundur. (Klindamisin; Clin, Klindan, Cleocil) (Linkomisin; Lincocin, Linosin, Linkosol)

SEFALOSPORİNLER Penisilinlerle kimyasal benzerlikleri olan bakterisidal bir antibiyotik türüdür. Geniş spektrumludur. Penisilinaza dirençlidir. 4 jenerasyona ayrılırlar.

1.kuşak; Penisilinlerden üstün degildir. Pahalı olduğundan tercih edilmemektedir. Stafilakok tipi enfeksiyonlarından korunmak amacı ile cerrahi profilakside kullanılır. Çocuklarda; 25-50mg/kg/gün 4 eşit dozda Örn: CEFRADUR; 250mg/5ml süspansiyon

2.kuşak; Penisilinlerden daha geniş spektrumludur.Şiddetli yaygın enfeksiyonlarda kullanılır. 2.kuşak; Penisilinlerden daha geniş spektrumludur.Şiddetli yaygın enfeksiyonlarda kullanılır. Sinüzit varlığında, maxillofasial kırıklarda ve loj abselerinde kullanılır. Çocuklarda; 20-40mg/kg/gün 2-3 eşit doz Örn:SEROZİL 250mg/5ml

3. ve 4. kuşak sefalosporinlerin dişhekimliğinde kullanım endikasyonu yoktur. Ağır hastane enfeksiyonlarının tedavisinde etkilidirler.

TETRASİKLİNLER En geniş spektrumlu Dental enfeksiyonların çoğu tetrasiklinlere dirençli Kemiğe penetrasyonları iyi, Ca ile birleşerek inaktive olur. Gebelerde, süt verenlerde ve 8 yaşın altındaki çocuklarda kullanımları kontrendikedir.

Çocuklarda antibiyotik kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken bazı özellikler Dental orijinli enfeksiyonların çoğunda ilk seçenek penisilin Penisilin alerjisi varsa eritromisin Toksisitesi en az olan ilaç tercih edilmelidir. Bakterisidal antibiyotikler bakteriostatik olanlara tercih edilmelidir. 8 yaşın altındaki çocuklarda dişlerde renklenme riski nedeniyle tetrasiklinler tercih edilmemelidir.

Dental enfeksiyonların tedavisinde 5-7 günlük bir süre yeterli olmaktadır. Küçük çocuklarda yaş, vücut ağırlığı veya vücut yüzey alanı ilacın etkinliğinde değişiklik yaratabileceği için doz ayarlaması dikkatle yapılmalıdır. Antibiyotiklerin çoğu renal yolla atıldığından böbrek hastalığı olan çocuklarda doz dikkatle ayarlanmalıdır. İlaçların kendi milimetrik ölçekleri kullanılmalıdır

Çocuklardaki ateş, kusma ve diareye bağlı olarak sıvı kaybı ilacın kandaki konsantrasyonunun artmasına neden olabilir. Çocuklarda tercih edilen şurup formları en az % 75 şeker içerir, yatmadan önce alındığında çürük gelişimi açısından risklidir. Çocuklarda oral süspansiyonlar tercih edilmelidir. Ağrılı IM ve IV uygulamalardan kaçınılmalıdır. Gerekli durumlarda antibiyotikler, antibiyogram sonucuna göre seçilmelidir.

Antibiyogram gereken bazı durumlar; Hızlı ilerleyen enfeksiyonlar Postoperatif iltihap Nüks eden veya riski olan iltihaplar Osteomyelit Antibiyotik tedavisine negatif yanıt veren olgular Düşük vücut savunması olan olgular

VAKA I 5 yaşındaki kız hastada akut periapikal abse nedeniyle yüzde şişlik, ağrı, trismus Kilo: 20kg Rp: I: Augmentin BID 400/57 fort süspansiyon 2x1 II: Calpol 120 mg/5ml ağrı varlığında günde en çok 3x1

VAKA II 18 aylık kız bebek Düşme sonucu 51-52 nolu dişler avülse 10 kilo

VAKA III 9 yaşında kız konjenital kalp yetmezliği hastası Profilaksi, altında dental tedavileri yapılacaktır. 25 kilo Penisilin alerjisi var.

Работа может использоваться для проведения уроков и докладов по предмету "Здоровье и Медицина"

Медицина – наука важная, поэтому знать её азы должен каждый, кто следит за своим здоровьем. Материалы по медицине пользуются наибольшим спросом. Они используются на лекциях в медицинских учебных заведениях, школах на уроках ОБЖ, в клиниках. Вы можете просмотреть и продемонстрировать на уроке любую презентацию открыв ее на сайте
Оставьте свой комментарий